Reglement

Aanvulling op het reglement per 9 juni 2018 mbt het vliegen met jets download je hier

Aanvulling op het reglement per 1 september 2018 i.v.m. de opening van zweefvliegcentrum Noordkop download je hier

Dit reglement geldt per 8 maart 2016

Doelstelling van de regels:

  • Beperken van de overlast
  • Verhogen van de veiligheid

Een aantal hierna genoemde regels hebben tot doel het gebruik van het veld voor langere tijd mogelijk te maken, zonder dat overlast aan derden ontstaat. Een ander deel heeft tot doel de veiligheid van personen op of in de omgeving van het veld zo groot mogelijk te maken.

De volgende punten moet men dan ook als hoofdleidraad hanteren om de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken.

Artikel 1: Auto’s

Het parkeren van de auto’s moet in principe plaatsvinden op de parkeergelegenheid van het veld van de vereniging.

Bij het rijden op het erf of pad moet met een zo laag mogelijke snelheid gereden worden, dit i.v.m. stof- en lawaaioverlast.

Artikel 2: Verzekering

Elke vlieger dient lid te zijn van de KNVvL en dient een persoonlijke W.A. verzekering af te sluiten, welke de schade dekt, die een door hem bestuurd modelvliegtuig kan veroorzaken.

Ter controle moet elke vlieger een persoonlijk aan hem gericht bewijs kunnen overhandigen, waarop aangetekend is, dat de schade veroorzaakt door een modelvliegtuig inderdaad meeverzekerd is.

Artikel 3: Gebruik Zender

Op of nabij het veld mag in geen geval een zender in gebruik worden genomen zonder dat de juiste frequentieknijper op de zender aanwezig is.

In geval van schade is diegene zonder de juiste frequentieknijper aansprakelijk.

Elke nieuw aangekochte zender of set kristallen moet ter keuring aan de veldleiding worden aangeboden, dit ter controle of de opgegeven frequentie ook inderdaad met het kanaalnummer of kleur overeenkomt.

Bij gebruik van 2,4 Ghz apparatuur is geen knijper nodig.

Artikel 4: Vliegen algemeen

Het is verboden in clubverband en/of vanaf het modelvliegveld van de vereniging met onbemande- en/of model luchtvaartuigen vluchten uit te voeren:

  • zonder dat het onbemande- en/of model luchtvaartuig is voorzien van het vereiste geldige exploitantennummer.
  • in strijd met de geldende Europese en/of Nederlandse wettelijke voorschriften.

Vliegers dienen in het bezit te zijn van het A brevet.

Leerlingen mogen alleen vliegen onder toezicht van een instructeur.

De instructeur kan, na bewezen vaardigheid, beperkte toestemming verlenen.

De vliegtuigen en startkisten worden overzichtelijk opgesteld in de pit. De vlieger mag in geen geval tussen zichzelf en het publiek, over de pit, piloten en het publiek vliegen (dus ook niet bij starts en landingen) en moet elke situatie vermijden waarin gevaar kan ontstaan voor de vliegers en het publiek. Tijdens het vliegen moeten de vliegers enkele meters voor de pit gaan staan, dit om aanvliegen bij koersafwijkingen na het landen te voorkomen en om communicatie onderling mogelijk te maken. Alvorens tot een landing over te gaan, moet dit luid en duidelijk kenbaar worden gemaakt. Vliegers welke willen starten doen dit ook altijd in overleg met de andere vliegers. Nadat men is geland, moet men zo snel mogelijk de start-, landingsbaan vrij maken. Bij het lopen op het veld wordt luid en duidelijk “man op veld” geroepen.

Afhankelijk van de windrichting zal in overleg een pion worden geplaatst, alle vliegers staan bij de pion!

Het vlieggebied ten zuiden v/d sloot mag alleen gebruikt worden voor start en landingen.

Helikopter vliegen is ondergeschikt aan vaste vleugel en is alleen toegestaan na toestemming en in overleg met de aanwezige vaste vleugel vliegers.

Bemand helicopter/vliegverkeer heeft te allen tijde voorrang op modelvliegtuigen. Bij nadering van bemand helicopter/vliegverkeer richting ons veld vliegen naar lage hoogte of landen.

Artikel 5: Geluid

Elk vliegtuig met een verbrandingsmotor moet van een deugdelijke uitlaatdemper zijn voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging alsmede haar individuele leden om het geluid zo laag mogelijk te houden. Ieder clublid moet zich dus op dit gebied verantwoordelijk gedragen.

Het vliegen in de buurt of boven aangrenzende bebouwing is verboden, dit i.v.m. veiligheid en lawaaioverlast.
Geluidsnormeringen volgens het reglement KNVvL.

Artikel 6: Gebruik van het veld

Het is verboden om honden op het terrein toe te laten.

Bij een landing buiten het veld mag slechts één persoon het vliegtuig ophalen, dit om onnodige vernielingen aan de gewassen te voorkomen.

Overzicht tijdstippen gebruik veld:

Op maandag tot en met zaterdag mag gevlogen worden vanaf 09:00 uur tot één uur voor zonsondergang.
Op zondag mag gevlogen worden vanaf 11:00 uur tot één uur voor zonsondergang.

Artikel 7: Gebruik maaier

Om ondeskundig gebruik van, en schade aan de maaimachine te voorkomen, mogen slechts diegene, die door het bestuur zijn aangewezen, de maaier bedienen.

Artikel 8: Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch elk jaar verlengd, tenzij het lidmaatschap voor 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd.
De jaarcontributie exclusief clublid KNVvL bedraagt per 1 januari 2024 €110,00 voor senioren en €55,00 voor junioren. De contributie dient uiterlijk op 25 november door de penningmeester te zijn geïnd.

Bij het te laat betalen van de contributie kan er een boete worden opgelegd ter hoogte van de contributie van de KNVvL.

Bij toetreding dient een meerderjarig lid een verklaring te tekenen dat hij/zij zich als lid heeft aangemeld en dat hij/zij kennis heeft genomen van het reglement.

Jeugdleden dienen het aanmeldingsformulier te laten tekenen door de ouders/verzorgers.

De MVC Wieringermeer is aangesloten bij de KNVvL via het clublidmaatschap onder nummer 4451.

Voor een nieuw lid (aspirant lid) geldt er een proefperiode van 1 jaar waarna door het bestuur wordt geëvalueerd of het nieuwe lid een permanent lid wordt.

Gastvliegen is alleen mogelijk, op aanvraag van een lid, na toestemming van het bestuur. Gastvliegers betalen, indien niet door het bestuur anders bepaald, €10,00 per keer. Betaling en afdracht a/d penningmeester wordt door de gastheer geregeld.

Artikel 9: Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt o.a.:

door schriftelijke opzegging gericht aan het secretariaat. De opzegging dient voor 1 oktober van het lopende boekjaar te geschieden.
door schriftelijke opzegging door het bestuur bij bv. wangedrag.
door het niet of niet tijdig betalen van de contributie. Bij het niet tijdig betalen van de contributie kan een boete worden opgelegd ter hoogte van de contributie van de KNVvL.

Artikel 10: Slotbepaling

Ieder lid dient op de hoogte te zijn en te zorgen voor de naleving van het reglement.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

De hiervoor genoemde regels moeten een bijdrage leveren tot een goede orde en gang van zaken binnen de vereniging.

Aldus het Bestuur
18 november 2023.